Back

ⓘ ਪਰਦਾ. ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰ ਕਰਟ ਐਂਸਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Curtain ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ..
ਪਰਦਾ
                                     

ⓘ ਪਰਦਾ

ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰ ਕਰਟ ਐਂਸਲੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Curtain ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਚੱਲਣਯੋਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੁਗਾਠ ਉੱਤੇ ਲਟਕੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਿਏਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਕਈ ਆਕਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ, ਆਕਾਰ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਦੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

                                     
 • ਨ ਲ ਕ ਤ ਵ ਅਦ ਪ ਰ ਕਰਨ ਵ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹ ਹਨ ਉਹ ਜਨਤ ਦ ਧ ਆਨ ਆਪਣ ਅਸਫਲਤ ਤ ਪਰਦ ਪ ਉਣ ਲਈ ਕਦ ਪ ਰਧ ਨ ਮ ਤਰ ਮ ਦ ਨ ਲ ਉਲਝਦ ਹਨ ਤ ਕਦ ਲ ਫ ਗਵਰਨਰ ਜ ਗ ਨ ਲ ਉਹਨ
 • ਅਜਕਲ ਗ ਰਬ ਣ ਨ ਅਰਥ ਸਹ ਤ ਪਰਦ ਉ ਤ ਦ ਖਣ ਦ ਕਈ ਸ ਫ ਟਵ ਅਰ ਮ ਲ ਜ ਦ ਹਨ ੲਹ ਪਰਦ ਯ ਸਕਰ ਨ ਪ ਸਟ ਕ ਦ ਇ ਕ ਪਰਤ ਹ ਸਕਦ ਹ ਜ ਸ ਉ ਤ ਨ ਰ ਪਕ ਰ ਹ ਗ ਰਬ ਣ ਦ ਪ ਰਤ ਰ ਪ
 • ਅਲ ਗ ਰ ਸਤ ਲ ਟ ਹ ਆ ਦ ਨ ਬੜ ਖ ਲ ੜ ਸ ਤ ਪ ਲ ਚਰਵ ਹ ਦ ਵਤ ਓ ਕ ਛ ਇਆ ਮ ਪਰਦ ਉਠ ਓ ਪਰਦ ਗ ਰ ਓ ਅ ਧ ਗਲ ਸ ਹਬ ਕ ਜ ਕ ਮ ਹ ਪ ਕ ਗ ਨ ਸ ਖ ਡ ਲ ਨਏ ਰ ਗ ਏਕ ਕ
 • ਬ ਨ ਫ ਰ ਸ ਸ ਰ ਈਟ ਜਨਮ 17 ਫਰਵਰ 1991 ਬ ਰ ਟ ਸ ਅਦ ਕ ਰ ਫ ਲਮ ਨ ਰਦ ਸ ਕ, ਪਰਦ ਲ ਖਕ ਅਤ ਨ ਰਮ ਤ ਹ ਉਹ ਬ ਰ ਟ ਸ ਲ ਖ ਕ ਜ ਕ ਰ ਓਲ ਗ ਦ ਆਰ ਹ ਰ ਪ ਟਰ ਨ ਵਲ
 • ਕ ਤ ਕ ਬ ਮ ਚਲਤ ਹ ਤ ਚ ਨ ਕ ਚਲ ਏ ਨਗਰ ਨਗਰ ਫ ਰ ਮ ਸ ਫਰ ਮਜ ਹ ਆ ਆਪ ਸ ਕ ਆ ਪਰਦ ਖ ਮ ਰ ਏ ਗ ਦਮ ਉਰਦ ਕ ਆਖਰ ਕ ਤ ਬ ਖਤ ਇ ਸ ਜ ਕ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو Ibn - e - Insha
 • ਚ ਹਰ ਛ ਟ ਘ ਰ ਅਤ ਦਲਦਲ ਮ ਝ ਨ ਲ ਵ ਡ ਅ ਗ ਹਨ ਉਨ ਹ ਦ ਦ ਸ ਮਣ ਦ ਆ ਪਰਦ ਹ ਰ ਅ ਗ ਵਧਦ ਹਨ ਅਤ ਹ ਲ ਹ ਲ ਟ ਪ ਹ ਜ ਦ ਹਨ ਉਨ ਹ ਦ ਸ ਗ ਹ ਠ ਅਤ
 • ਸ ਸਥ ਵ ਵ ਚ ਫ ਲ ਭ ਰ ਸ ਟ ਚ ਰ ਅਤ ਇਹਨ ਦ ਸ ਚ ਲਕ ਦ ਦ ਭ ਕ ਰਦ ਰ ਤ ਪਰਦ ਹਟ ਉ ਦ ਆ ਹਨ ਇਕਬ ਲ ਦ ਪ ਪ ਜ ਬ ਦ ਉਹਨ ਲ ਖਕ ਵ ਚ ਹ ਜ ਹਨ ਦ ਕਲਮ ਆਪਣ
 • ਪਹ ਲ ਕਹ ਣ ਸ ਗ ਰਹ ਸ ਤ ਨ ਗ ਇਸ ਸ ਲ ਪ ਰਕ ਸ ਤ ਹ ਇਆ 1970 ਵ ਚ ਉਹਦ ਨ ਵਲ ਪਰਦ ਤ ਰ ਸ ਨ ਛਪ ਆ ਇਸ ਤਰ ਹ ਕ ਲ ਪ ਜ ਕ ਵ - ਸ ਗ ਰਹ ਅਤ ਉਸ ਤ ਬ ਅਦ 250 ਤ
 • ਸ ਆਣ ਆ ਅਤ ਜ ਤ ਸ ਆ ਆਦ ਦ ਆ ਕਥ ਤ ਗ ਬ ਸ ਕਤ ਆ ਦ ਜਨਤ ਦ ਕਚਹ ਰ ਵ ਚ ਪਰਦ ਫ ਸ ਕ ਤ ਹ ਜ ਹੜ ਭ ਲ ਭ ਲ ਲ ਕ ਨ ਅ ਧ ਵ ਸ ਵ ਸ ਤ ਵਹ ਮ ਭਰਮ ਦ ਜ ਲ ਵ ਚ
 • ਲ ਗਣ ਨ ਲ ਉਹ ਸ ਦ ਦ ਜਖ ਮ ਹ ਗਈ ਅਤ ਉਸਨ ਸਟ ਜ ਤ ਹਟ ਦ ਤ ਗ ਆ ਸਟ ਜ ਦ ਪਰਦ ਪ ਛ ਉਹ ਖ ਬ ਰ ਈ ਅਤ ਆਪਣ ਮ ਨ ਜਰ ਨ ਲ ਬਹ ਸ ਕ ਤ ਇਸ ਦ ਰ ਨ ਪ ਜ ਸ ਲ ਚ ਪਲ ਨ
 • ਯ ਦ ਦ ਬ ਰਤ ਤ ਹ ਇਹ 1979 ਦ ਬ ਅਦ ਤ ਹਰ ਨ ਯ ਨ ਵਰਸ ਟ ਵ ਚ ਉਸ ਦ ਅਧ ਆਪਨ, ਪਰਦ ਪਹ ਨਣ ਦ ਨ ਯਮ ਤ ਉਸ ਦ ਇਨਕ ਰ ਅਤ ਯ ਨ ਵਰਸ ਟ ਤ ਉਸਨ ਕ ਢ ਜ ਣ, ਈਰ ਨ - ਇਰ ਕ

Users also searched:

...