Back

ⓘ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਲੜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮੰਤਕੀ ਵਰਣਨ ਹੁ ..
                                               

ਵਰਗ

ਜੁਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਵਰਗ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ABCD ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਫਰਮਾ:Squarenotation।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
                                     

ⓘ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਲੜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮੰਤਕੀ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ, ਅਰਥ, ਅੰਤਰਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਅਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ/ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਰਥ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

                                     

1. ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕ

 • Guy Longworth ca. 2008 "Definitions: Uses and Varieties of". = in: K. Brown ed.: Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics, Elsevier.
 • Definitions, Stanford Encyclopedia of Philosophy Gupta, Anil 2008
 • Definition and Meaning, a very short introduction by Garth Kemerling 2001.
 • Definitions at Synonyms.Me
 • Definitions, Dictionaries, and Meanings, Norman Swartz 1997
                                     
 • ਵਰਗ ਵ ਚ ਵਡ ਆ ਹ ਇਆ ਹ 1. ਸ ਗ ਰ ਹ ਪਰ ਭ ਸ 2. ਸਮਕਲਨ ਤਮਕ ਪਰ ਭ ਸ 3. ਸ ਪ ਨ ਤ ਪਰ ਭ ਸ 4. ਸਮ ਯ ਜਨ ਨ ਲ ਆਧ ਰ ਤ ਪਰ ਭ ਸ 1.ਪ ਯ ਸ Pituitary Gland 2.ਉਪਗਲ
 • ਸਕ ਟ ਤ ਅਧ ਰਤ ਹ ਦ ਆ ਹਨ ਅ ਤਰ ਸ ਟਰ ਪ ਰਣ ਲ ਇਕ ਈ ਅ ਦਰ ਸਕ ਟ ਦ ਮ ਜ ਦ ਪਰ ਭ ਸ ਹ 9, 192, 631, 770 ਰ ਡ ਏਸ ਨ ਅ ਤਰ ਲ, ਜ ਸ ਜ ਅਮ - 133 ਪਰਮ ਣ ਦ ਅਧ ਰ ਸਥ ਨ
 • ਭ ਸ ਵ ਚ ਇਹ ਲਫਜ ਸ ਰਫ ਦ ਖ ਕਲ ਵ ਦ ਅਭ ਆਸ ਲਈ ਵਰਤ ਆ ਜ ਦ ਹ ਕਲ ਕ ਰ ਦ ਪਰ ਭ ਸ ਕ ਫ ਵਸ ਅ ਹ ਅਤ ਇਸ ਵ ਚ ਕਲ ਦ ਸ ਰਜਣ ਕਲ ਦ ਅਭ ਆਸ ਅਤ ਜ ਕ ਸ ਕ ਸ
 • ਦਹ ਸ ਤ ਦ ਯ ਜਨ ਬ ਧ ਵਰਤ ਤ ਆਧ ਰ ਤ ਇ ਕ ਨ ਤ ਨ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਇਸ ਕ ਈ ਅਜ ਹ ਪਰ ਭ ਸ ਕਰਨ ਜ ਹੜ ਹਰ ਰ ਪ ਵ ਜ ਸ ਪ ਰਨ ਅਤ ਹਰ ਮ ਕ ਤ ਇ ਕ ਜ ਟ ਰ ਏ ਨ ਲ ਲ ਗ ਕ ਤ
 • ਹ ਸ ਆਸ - ਭ ਗ ਲਕ ਤ ਰ ਉ ਤ ਸ ਯ ਕਤ ਰ ਸ ਟਰ ਵ ਲ ਖ ਤਰ ਅਤ ਉਪ - ਖ ਤਰ ਦ ਪਰ ਭ ਸ ਦ ਣ ਲਈ ਅਪਣ ਈ ਗਈ ਸਕ ਮ ਮ ਤ ਬਕ, ਉ ਤਰ ਅਮਰ ਕ ਵ ਚ ਸ ਮਲ ਹਨ: ਬਰਮ ਡ ਕ ਨ ਡ
 • ਅਫ ਰ ਕ ਨ ਲ ਸਹ ਰ ਰ ਹ ਜ ੜ ਆ ਹ ਇਆ ਹ ਉ ਤਰ ਅਫ ਰ ਕ ਦ ਭ ਗ ਲਕ - ਸ ਆਸ ਪਰ ਭ ਸ ਵ ਚ ਸ ਤ ਦ ਸ ਜ ਰ ਜਖ ਤਰ ਸ ਮਲ ਹਨ ਅਲਜ ਰ ਆ, ਮ ਸਰ, ਲ ਬ ਆ, ਮ ਰ ਕ ਸ ਡ ਨ
 • ਅਰਥ ਅ ਗਰ ਜ ਸ ਬਦ ਬ ਬਲ ਓਗਰ ਫ ਤ ਹ ਜ ਕ ਇ ਕ ਵਆਪਕ ਹ ਅਤ ਕ ਸ ਇ ਕ ਪਰ ਭ ਸ ਦ ਸਬ ਦ ਵ ਚ ਵ ਦਵ ਨ ਨ ਮਤਭ ਦ ਸ 1961 ਵ ਚ ਪ ਰ ਸ ਵ ਚ ਯ ਨ ਸਕ ਦ ਸਹ ਯ ਗ
 • ਵਕ ਰ ਕਤ ਸ ਪਰਦ ਇ ਨ ਕ ਵ ਸਰਵਸ ਵ ਅਤ ਮ ਲ ਆਧ ਰ ਘ ਸ ਤ ਕ ਤ ਹ ਇਹਨ ਨ ਆਪਣ ਕ ਵ ਪਰ ਭ ਸ ਵ ਚ ਹ ਕਹ ਦ ਤ ਹ ਕ ਕ ਵ ਦ ਮਰਮ ਨ ਜ ਣਨ ਵ ਲ ਸਹ ਰਦਯ ਨ ਆਹਲ ਦ ਤ
 • ਰ ਵ ਇਤ ਤ ਰ ਉ ਤ ਅਰਜਨਟ ਨ ਚ ਲ ਪ ਰ ਗ ਏ ਅਤ ਉਰ ਗ ਏ ਸ ਮਲ ਹਨ ਸਭ ਤ ਭ ੜ ਪਰ ਭ ਸ ਮ ਤ ਬਕ ਇਸ ਵ ਚ ਸ ਰਫ ਅਰਜਨਟ ਨ ਚ ਲ ਅਤ ਉਰ ਗ ਏ ਹ ਆਉ ਦ ਹਨ ਜ ਹਨ ਦ ਆ
 • ਸ ਧ ਰਨ ਵ ਕ ਦ ਸ ਹਮਣ ਸ ਨ ਬ ਧਨ ਵ ਚ ਨਹ ਪ ਉ ਦ ਬਲਕ ਬ ਧਨ ਮ ਕਤ ਕਰਦ ਹਨ ਪਰ ਭ ਸ ਮ ਤਰ ਉਹ ਧ ਨ ਹ ਜ ਅ ਖਰ ਅਤ ਸ ਬਦ ਦ ਸਮ ਹ ਨ ਲ ਬਣਦ ਹ ਇਹ ਸ ਪ ਰਨ ਬ ਰਹਮ ਡ
 • ਗਤ ਵ ਧ ਜ ਰਮ ਹ ਜ ਕਰ ਲ ਗ ਕ ਨ ਨ ਉਸਨ ਅਜ ਹ ਕਹ ਦ ਹ ਇ ਕ ਪ ਰਸਤ ਵ ਤ ਪਰ ਭ ਸ ਇਹ ਹ ਕ ਇ ਕ ਜ ਰਮ ਜ ਦ ਸ ਜ ਅਪਰ ਧ ਕ ਦ ਸ ਉਸਨ ਕਹ ਦ ਹਨ, ਜ ਨ ਸ ਰਫ

Users also searched:

...